Διατάξεις Αιτήσεων σε Δίσκους με Δύο Κεφαλές ανά Επιφάνεια

TitleΔιατάξεις Αιτήσεων σε Δίσκους με Δύο Κεφαλές ανά Επιφάνεια
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1992
Abstract

Οι κεφαλές των εμπορικών συστημάτων μαγνητικών δίσκων με δύο κεφαλές εγγραφής/ανάγνωσης ανά επιφάνεια βρίσκονται σε σταθερή απόσταση μεταξύ τους. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος κοστολογείται με δύο τρόπους: με το “κόστος απάντησης” που σχετίζεται με το εύρος των κυλίνδρων που σαρώνεται για κάθε επιμέρους ερώτηση και το “κόστος μετάβασης” που εκφράζει τον αριθμό των κυλίνδρων που σαρώνονται κατά τη μετάβαση για την εξυπηρέτηση της επόμενης απαίτησης. Στόχος είναι η εύρεση της βέλτιστης διάταξης των απαιτήσεων ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος μετάβασης. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται ως μία ειδική περίπτωση του προβλήματος του “περιοδεύοντος πωλητή”. Δίνονται αναλυτικοί τύποι για το κόστος απάντησης και το κόστος μετάβασης καθώς επίσης γίνεται και σύγκριση με συστήματα μιας κεφαλής.

PDF: 

auth logo

Location & Contact

Department of Informatics
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki GR-54124

t  | (+30) 2310 998415
e | oswinds@csd.auth.gr